ประเมิน ITA ปี2567

 

สรุปผลการดำเนินงาน ITA สสอ.เหล่าเสือโก้ก 

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ