ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปอำเภอเหล่าเสือโก้ก

  • 4 ตำบล
  • 55 หมู่บ้าน
  • 5,248 หลังคาเรือน
  • ประชากร 22,386 คน
  • รพ.สต.ในเครือข่าย 6 แห่ง (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี) 
  • 1 เทศบาล 3 อบต.

อำเภอเหล่าเสือโก้กอยู่ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 30 กิโลเมตร มีถนนอุบล-ตระการตัดผ่านเป็นถนนสี่เลนสายหลัก มีการคมนาคมสะดวกการจราจรพลุกพล่าน ซึ่งเป็นทางผ่านเข้าสู่ตัวจังหวัดของประชาชนอำเภอตระการพืชผล ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล กุดข้าวปุ้น
ประชากรมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรคือทำนา ปลูกพืชผัก เช่น พริก เพื่อขายเป็นสินค้าชุมชน อาชีพรองคือรับจ้างทั่วไป ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ๋ไปทำงานในตัวจังหวัดอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานคร ประชากรที่อยู่ในพื้นที่จะเป็นผู้สูงอายุและเด็กเป็นส่วนใหญ่
การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านมีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้านการสัญจรระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์ส่วนตัว และการเดินทางจากหมู่บ้านมาโรงพยาบาลใช้รถยนต์รับจ้างรถยนต์ส่วนตัวรถกู้ชีพ 1669 และรถจักรยานยนต์ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที การเดินทางเข้าสู่ตัวจังหวัดจะมีรถโดยสารประจำทางอุบล-ตระการ ซึ่งมีรถประจำทางวิ่งรับผู้โดยสารทุก 30 นาที ใช้เวลาในการเดินทางเข้าตัวจังหวัดประมาณ 30 นาที

ข้อมูลทั่วไป หน่วยงาน สสอ.เหล่าเสือโก้ก