วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์(Vision)

“เป็นองค์กรหลักชั้นนำด้ํานสุขภาพที่มีคุณภาพ รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดีเจ้ําหน้ําที่มีความสุข ภายในปี พ.ศ. 2570”

พันธกิจ (Mission)พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะ

2.หน่วยบริการด้านสุขภาพทุกระดับ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.บุคลากรด้านสุขภาพ มีสมรรถนะและมีความสุข

4.หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งเป็นองค์กรแห่งคุณธรรม

5.ภาคีเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพประเด็น

ยุทธศาสตร์(Strategic issue)สอดคล้องกับ 4 Excellence กระทรวงสาธารณสุข

1.การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ(PP&P Excellence)

2.การบริการเป็นเลิศ(Service Excellence)

3.บุคลากรเป็นเลิศ(People Excellence)

4.บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล(Governance Excellence)

วัฒนธรรมองค์กร“รับผิดชอบตรงต่อเวลาพัฒนาเป็นนิจจิตบริการท างานเป็นทีม”